Malbork Woj.Pol. Lejer

Malbork Wojska Polskiego Lejer- Malbork PKP-1.jpg